รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 Learn more 

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์…ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษา และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะคร
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่…คลิก

ออกแนะแนวการศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศรังสิต โดยมี อาจาย์สุธิดา กิจจาวรสเถียร หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวในการเข้าศึกษาต่อ และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ในการนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ออกแนะแนวเชิงรุก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ

ลงทะเบียนจองพื้นที่ ตลาดนัดโชติเวช

ลงทะเบียนจองพื้นที่ ตลาดนัดโชติเวช แล้วได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยจะเริ่มเปิดตลาดในทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
ตลาดเปิดขายเวลา 09.00 – 14.00 น.
ร้านค้าที่ลงทะเบียนทางคณะฯ จะดำเนินการจัดเตรียมโต๊ะหน้าขาว 1 ตัว และเก้าอี้ 1 ตัว
ขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วนที่ https://forms.gle/EeifsJRzCcVP4YAq8
2. รออีเมลล์ยืนยันการจองภายใน 7 วันทำการ
หมายเหตุ: ในกรณียกเลิกการลงทะเบียนจะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ถ้าไม่ดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะตัดสิทธิ์ในการจองพื้นที่ ในรอบถัดไป
สำหรับการลงทะเบียนในรอบที่ 1 จะเปิดให้ลงทะเบียนขายของสำหรับตลาดที่จะเปิดในวันที่… Continue reading

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Games และ Freshy Night ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย หัวหน้างานกีฬา ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Games และ Freshy Night ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาที่ดำรงตำแหน่งประธานสาขา รองประธานสาขา ประธานกีฬาสาขา นักศึกษาที่ดูและกองเชียร์และผู้นำเชียร์เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเรียน 2101 อาคารเรือนปัญญา ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธิ “ตั้งเซ็กกิม” ประจำปี 2563

ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการสัมภาษณ์ ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม หัวหน้างานสวัสดิการและบริการนักศึกษา และอาจารย์เกชา ลาวงษา คณะกรรมการ  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

 

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์)

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โดยมีอาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสถียร หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมแนะแนวเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ และมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้ประกันภัยอุบัติเหตุ (บริษัท อาคเนยประกันภัย)

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้ประกันภัยอุบัติเหตุ (บริษัท อาคเนยประกันภัย)

การใช้ประกันภัยอุบัติเหตุ มี 2 กรณี
1. กรณีรักษาโรงพยาบาลในเครือ รายละเอียด คลิก

2. กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล รายละเอียด คลิก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานสวัสดิการ และบริการนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

02 665 3777 ต่อ 5213

 

ประชาสัมพันธ์กำหนดการการทำเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารฯ รอบที่สอง

สำหรับนักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2543 ที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารฯ พร้อมทั้งกำกับติดตาม เพื่อป้องกันการเสียโอกาสทางการศึกษา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการส่งเอกสารขอผ่อนผันฯ ล่าช้าในทุกกรณี
 
โดยนักศึกษาจะต้องดำเนินการส่งเอกสารพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้องทุกฉบับ
ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา ภายในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ซึ่งเอกสารประกอบไปด้วย
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 3 ชุด
4. สำเนาใบ สด.9 (ใบขึ้นทะเบียนทหาร) หน้า –… Continue reading

โครงการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า ศูนย์โชติเวช “ตลาดนัดโชติเวช”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มทร.พระนคร และผู้สนใจเข้าร่วมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า ศูนย์โชติเวช โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการดังกล่าว หรือเรียกอีกชื่อว่า “ตลาดนัดโชติเวช”
1. เปิดตลาด ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เริ่มวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป (เฉพาะวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี)
2. ช่องทางออนไลน์สามารถช้อปปิ้งกันได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊ก ตลาดนัดโชติเวช สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยสแกนคิวร์อาร์โค้ชในป้ายประชาสัมพันธ์ หรือได้ดังลิ้งที่ได้แนบมานี้ จะเริ่มทำการขายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 💎 มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเพื่อทำให้ตลาดคึกคักตลอด 24 ชั่วโมง
พ่อค้า-แม่ค้า สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสในการค้าได้ที่กลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อ
พฤษภาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

นับถอยหลังกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล 82 ปีโชติเวช