รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 Learn more 

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

คหกรรมศาสตร์…ออกแนะแนวโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ 28 และ 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ในการนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ออกแนะแนวเชิงรุก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ
ชมภาพเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 … คลิก
ครั้งที่ 2 … คลิก

ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช

งานศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช โดยมี นางวรรณา มณีนุตย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา และหัวหน้างานศิษย์เก่าและชุมนุมสัมพันธ์ พร้อมทั้งคณะกรรมการสมาคมฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน วาระการในการประชุมเพื่อแจ้งการดำเนินงานในด้านต่างๆของสมาคมฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ชมภาพ…คลิก

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ออกแนะแนวการศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ณัฐชยา เปียแก้ว และอาจารย์ไตรถิกา พิชิตเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวในการเข้าศึกษาต่อ และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…คลิก

โครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับทางภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคโลหิตจากนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยมียอดการบริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 88 ถุง จำนวนปริมาณเท่ากับ 39,600 cc.

 

ชมภาพกิจกรรม…คลิก

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์…ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม”
วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษา และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต
จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนะคร
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่นี่…คลิก

ออกแนะแนวการศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศรังสิต โดยมี อาจาย์สุธิดา กิจจาวรสเถียร หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวในการเข้าศึกษาต่อ และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ในการนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ออกแนะแนวเชิงรุก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ

ลงทะเบียนจองพื้นที่ ตลาดนัดโชติเวช

ลงทะเบียนจองพื้นที่ ตลาดนัดโชติเวช แล้วได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยจะเริ่มเปิดตลาดในทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
ตลาดเปิดขายเวลา 09.00 – 14.00 น.
ร้านค้าที่ลงทะเบียนทางคณะฯ จะดำเนินการจัดเตรียมโต๊ะหน้าขาว 1 ตัว และเก้าอี้ 1 ตัว
ขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วนที่ https://forms.gle/EeifsJRzCcVP4YAq8
2. รออีเมลล์ยืนยันการจองภายใน 7 วันทำการ
หมายเหตุ: ในกรณียกเลิกการลงทะเบียนจะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ถ้าไม่ดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะตัดสิทธิ์ในการจองพื้นที่ ในรอบถัดไป
สำหรับการลงทะเบียนในรอบที่ 1 จะเปิดให้ลงทะเบียนขายของสำหรับตลาดที่จะเปิดในวันที่… Continue reading

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Games และ Freshy Night ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ อาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย หัวหน้างานกีฬา ประชุมชี้แจงรายละเอียดการจัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Games และ Freshy Night ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนักศึกษาที่ดำรงตำแหน่งประธานสาขา รองประธานสาขา ประธานกีฬาสาขา นักศึกษาที่ดูและกองเชียร์และผู้นำเชียร์เข้าร่วมประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องเรียน 2101 อาคารเรือนปัญญา ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษามูลนิธิ “ตั้งเซ็กกิม” ประจำปี 2563

ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธานกรรมการสัมภาษณ์ ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม หัวหน้างานสวัสดิการและบริการนักศึกษา และอาจารย์เกชา ลาวงษา คณะกรรมการ  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

 

ตุลาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031