รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 Learn more 

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์)

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โดยมีอาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสถียร หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมแนะแนวเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ และมหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้ประกันภัยอุบัติเหตุ (บริษัท อาคเนยประกันภัย)

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการใช้ประกันภัยอุบัติเหตุ (บริษัท อาคเนยประกันภัย)

การใช้ประกันภัยอุบัติเหตุ มี 2 กรณี
1. กรณีรักษาโรงพยาบาลในเครือ รายละเอียด คลิก

2. กรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล รายละเอียด คลิก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานสวัสดิการ และบริการนักศึกษา
ฝ่ายกิจการนักศึกษา

02 665 3777 ต่อ 5213

 

ประชาสัมพันธ์กำหนดการการทำเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารฯ รอบที่สอง

สำหรับนักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2543 ที่มีความประสงค์ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารฯ พร้อมทั้งกำกับติดตาม เพื่อป้องกันการเสียโอกาสทางการศึกษา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการส่งเอกสารขอผ่อนผันฯ ล่าช้าในทุกกรณี
 
โดยนักศึกษาจะต้องดำเนินการส่งเอกสารพร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้องทุกฉบับ
ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา ภายในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ซึ่งเอกสารประกอบไปด้วย
1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 3 ชุด
4. สำเนาใบ สด.9 (ใบขึ้นทะเบียนทหาร) หน้า –… Continue reading

โครงการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า ศูนย์โชติเวช “ตลาดนัดโชติเวช”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มทร.พระนคร และผู้สนใจเข้าร่วมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า ศูนย์โชติเวช โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการดังกล่าว หรือเรียกอีกชื่อว่า “ตลาดนัดโชติเวช”
1. เปิดตลาด ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เริ่มวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป (เฉพาะวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี)
2. ช่องทางออนไลน์สามารถช้อปปิ้งกันได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊ก ตลาดนัดโชติเวช สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยสแกนคิวร์อาร์โค้ชในป้ายประชาสัมพันธ์ หรือได้ดังลิ้งที่ได้แนบมานี้ จะเริ่มทำการขายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 💎 มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเพื่อทำให้ตลาดคึกคักตลอด 24 ชั่วโมง
พ่อค้า-แม่ค้า สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสในการค้าได้ที่กลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อ

การตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th
2. ผู้จ้างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964
หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล software@rmutp.ac.th

รางวัลเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์…รับเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายการัณย์ บางยับยิ่ว นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรและรางวัลความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563 เมื่อ 1 กันยายน 2563 ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

กิจกรรมสร้างสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Online ประจำปีการศึกษา 2563

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Online ประจำปีการศึกษา 2563” ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ของทุกวัน ผ่านช่องทาง Youtube ฝ่ายกิจการนักศึกษา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โดยปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษากดติดตาม และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทางช่องทาง Youtube พิมพ์ค้นหา ช่องฝ่ายกิจการนักศึกษา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. รับชมวิดีโอทั้ง 9… Continue reading

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจต้องการเรียนวิชาทหาร (รด.)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร

ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชายและหญิง ที่มีความสนใจต้องการเรียนวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 4 และ 5 รวมถึงนักศึกษาวิชาทหาร ที่ตกค้างในชั้นปีที่ 2 และ 3 จากสถาบันเดิม
นักศึกษาสามารถติดต่อลงชื่อสมัคร รายงานตัวได้ที่งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 16 ตุลาคม 2563

โดยส่งหลักฐานดังนี้
1. หนังสือรับรองการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 1 ฉบับ (รับรองการสำเร็จปีนั้นๆ หรือซ้ำชั้น)
2. รูปถ่ายชุดนักศึกษาวิชาทหาร… Continue reading

โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ของทุกวัน ผ่านช่องทาง Youtube ฝ่ายกิจการนักศึกษา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โดยปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษากดติดตาม และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทางช่องทาง Youtube พิมพ์ค้นหา ช่องฝ่ายกิจการนักศึกษา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. รับชมวิดีโอทั้ง 7… Continue reading

การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

📣📣📣ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร📣📣📣
เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

ปิดทำการทุกพื้นที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2563

🌐www.rmutp.ac.th/web2561/wp-content/uploads/2020/02/S__89981022.jpg

ตุลาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031