รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 Learn more 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ขอแจ้งยกเลิกการจัดทำหนังสือทำเนียบบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอแจ้งยกเลิกการจัดทำหนังสือทำเนียบบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงินค่าจัดทำหนังสือทำเนียบบัณฑิต ไปยังสาขาวิชาเพื่อดำเนินการคืนไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จะดำเนินการนำข้อมูลบันทึกในข้อมูลศิษย์เก่า http://sef.hec.rmutp.ac.th/

ที่มา. งานแนะแนวการศึกาาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

คหกรรมศาสตร์… ออกแนะแนวเชิงรุก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ในการนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และงานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัยออกแนะแนวเชิงรุก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ

ชมภาพเพิ่มเติม…คลิก

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

คหกรรมศาสตร์…ออกแนะแนวโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ 28 และ 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ในการนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ออกแนะแนวเชิงรุก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ
ชมภาพเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 … คลิก
ครั้งที่ 2 … คลิก

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ออกแนะแนวการศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ณัฐชยา เปียแก้ว และอาจารย์ไตรถิกา พิชิตเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวในการเข้าศึกษาต่อ และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…คลิก

ออกแนะแนวการศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศรังสิต โดยมี อาจาย์สุธิดา กิจจาวรสเถียร หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวในการเข้าศึกษาต่อ และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ในการนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ออกแนะแนวเชิงรุก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ

ลงทะเบียนจองพื้นที่ ตลาดนัดโชติเวช

ลงทะเบียนจองพื้นที่ ตลาดนัดโชติเวช แล้วได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยจะเริ่มเปิดตลาดในทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
ตลาดเปิดขายเวลา 09.00 – 14.00 น.
ร้านค้าที่ลงทะเบียนทางคณะฯ จะดำเนินการจัดเตรียมโต๊ะหน้าขาว 1 ตัว และเก้าอี้ 1 ตัว
ขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วนที่ https://forms.gle/EeifsJRzCcVP4YAq8
2. รออีเมลล์ยืนยันการจองภายใน 7 วันทำการ
หมายเหตุ: ในกรณียกเลิกการลงทะเบียนจะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ถ้าไม่ดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะตัดสิทธิ์ในการจองพื้นที่ ในรอบถัดไป
สำหรับการลงทะเบียนในรอบที่ 1 จะเปิดให้ลงทะเบียนขายของสำหรับตลาดที่จะเปิดในวันที่… Continue reading

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์)

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โดยมีอาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสถียร หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมแนะแนวเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ และมหาวิทยาลัย

โครงการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า ศูนย์โชติเวช “ตลาดนัดโชติเวช”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มทร.พระนคร และผู้สนใจเข้าร่วมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า ศูนย์โชติเวช โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการดังกล่าว หรือเรียกอีกชื่อว่า “ตลาดนัดโชติเวช”
1. เปิดตลาด ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เริ่มวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป (เฉพาะวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี)
2. ช่องทางออนไลน์สามารถช้อปปิ้งกันได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊ก ตลาดนัดโชติเวช สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยสแกนคิวร์อาร์โค้ชในป้ายประชาสัมพันธ์ หรือได้ดังลิ้งที่ได้แนบมานี้ จะเริ่มทำการขายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 💎 มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเพื่อทำให้ตลาดคึกคักตลอด 24 ชั่วโมง
พ่อค้า-แม่ค้า สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสในการค้าได้ที่กลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อ

การตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th
2. ผู้จ้างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964
หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล software@rmutp.ac.th
พฤษภาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

นับถอยหลังกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล 82 ปีโชติเวช