ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561

ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*