ความหมายของงานฝ่ายกิจการนักศึกษา

welcome

กิจการนักศึกษา (อังกฤษStudent Affairs) ในความหมายเดิมใช้คำว่า “งานบุคลากรนิสิตนักศึกษา” (Student Personnel Work) หรืองาน “บริการนิสิตนักศึกษา” (Student Personnel Servies) ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน คือ งานหรือกิจกรรมทั้งหมดที่กระทำอย่างเป็นระบบ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและบุคลิกภาพให้เต็มตามศักยภาพ

ขอบข่ายของงานกิจการนักศึกษา

 1. การสรรหา การคัดเลือกและการรับสมัครนักศึกษา (Admissions) โดยเฉพาะโครงการพิเศษบางโครงการ
 2. การจัดปฐมนิเทศให้นักศึกษาใหม่
 3. ระเบียนนักศึกษา
 4. บริการหอพักและอาหาร
 5. บริการอนามัย
 6. กิจกรรมนักศึกษา
 7. บริการสอนซ่อมเสริม
 8. ทุนการศึกษา
 9. บริการแนะแนว
 10. บริการจัดหางาน
 11. วินัยนักศึกษา
 12. โปรแกรมเพื่อช่วยพัฒนานักศึกษา
 13. การวิจัย และการประเมินกิจการนักศึกษา
 14. ศิษย์เก่าสัมพันธ์
 15. บริการนักศึกษาต่างชาติ
 16. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาในด้านอื่นๆ
 17. การจัดกิจกรรมหรือการดำเนินการด้านอื่นๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*