กำหนดเกณฑ์เเละมาตรการการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เเละประชุมเชียร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เเละประชุมเชียร์ ซึ่งเป้นประเพณีที่สืบทอดกันมาเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้องนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เเละประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เเละประกาศมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นเเนวทางในการดำเนินกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เเละประชุมเชียร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*