ขอเชิญชวนนักศึกษาชายและหญิง ที่มีความสนใจต้องการเรียนวิชาทหาร (ร.ด.) ต่อในชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศจากงานวิชาทหาร

ขอเชิญชวนนักศึกษาชายและหญิง ที่มีความสนใจต้องการเรียนวิชาทหาร (ร.ด.) ต่อในชั้นปีที่ 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 นี้ รวมถึงนักศึกษาวิชาทหารที่ ตกค้าง ในชั้นปีที่ 2 และ 3 จากสถาบันเดิม นักศึกษาสามารถติดต่อลงชื่อสมัครได้ที่งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อรวบรวมทำใบรายชื่อ และนัดหมายนักศึกษาไปสมัคร และรายงานตัว ณ ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน ถนนวิภาวดี เขตดินแดง กทม. ต่อไป

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในวันรายงานตัว (ร.ด.)
1. รูปถ่ายชุดนักศึกษาวิชาทหาร หรือชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร (ชุดฝึกหรือชุดอ่อน สำหรับปี 4 และ 5)
3. ใบรับรองการเรียนจบ แต่ละชั้นปี (รร.ในเขตกรุงเทพฯ ของได้ที่ศูนย์การกำลังสำรอง ถ.วิภาวดี กทม.)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาทหาร ฝ่ายกิจการนักศึกษา โทร. 02 665 3777 ต่อ 5213

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*