แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ และกรอกข้อมูลศิษย์เก่า

 

แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

1.ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ของมทร.พระนคร ที่ http://job.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2561 พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม และแจ้งให้บัณฑิตจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมาส่งให้ยังฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะ 17 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้มีเอกสารใบยืนยันการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 ฉบับ คือ
1.1 ใบยืนยันการตอบแบบสอยถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th
1.2 ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (สำหรับบัณฑิตที่มีงานทำแล้ว) http://job.rmutp.ac.th/employer

2.กรอกข้อมูลศิษย์เก่า ที่ https://goo.gl/forms/HVuzSMYVFk6K2ikv1หรือแสกน QR Code ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ได้ตั่งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*