Download แบบฟอร์ม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
1. แบบขอเวลาเรียน
2. แบบคำร้องขอใบรับรองความประพฤติ
3. แบบคำร้องขอยืมอุปกรณ์ฝ่ายกิจการนักศึกษา
4. ประกาศมาตรการดูแลความปลอดภัยภายในศูนย์โชติเวช
5. แบบฟอร์มใบขออนุญาตอยู่ในพื้นที่ สำหรับนักศึกษา (ทคศ.ฝก.001)
6. แบบฟอร์มใบขออนุญาตอยู่ในพื้นที่ สำหรับอาจารย์และบุคลากร (ทคศ.ฝก.002)

งานทรานสคริปต์กิจกรรม
1. แบบคำร้องขอตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อขอใบรับรองการทำกิจกรรม
2. แบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลกิจกรรม
4. แบบฟอร์ม ขอ AT Code
5. แบบผอร์มขอซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
6. แบบฟอร์มบันทึกหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (กรณีชั่วโมงกิจกรรมไม่ขึ้นในระบบ)
7. รายละเอียดการขอซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร

งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา
1. แบบฟอร์มขอจัดตั้งชุมนุม
2.ใบสมัครสโมสรนักศึกษา

งานศิลปวัฒนธรรม
1. แบบฟอร์มขอยืมของงานศิลปวัฒนธรรม

งานทุนการศึกษา (กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา)
1.กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัว
2.กยศ. 104 หนังสือแจ้งผลการอนุมัติให้กู้ยืม
3.กยศ. 201 หนังสือแสดงตนให้ชำระหนี้
4.กยศ. 204 แบบรายงานสถานภาพการศึกษา
5.กยศ. 205 กรณีสถานศึกาานำส่งคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
6.กยศ. กรอ. 202-62 และกยศ. กรอ. 203-62 แบบคำขอผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน
7.กยศ. กรอ. 207-1 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพ
8.กยศ. กรอ. 207-2 แบบคำขอ/แบบรายงานการระงับการเรียกให้ชำระหนี้ กรณีผู้กู้ยืมได้รับโทษ
9.บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม
10บันทึกต่อท้ายสัญญา (ผู้มีรายได้ถดถอย)
11.แบบประเมินความพิการทางจิต
12.หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล
13.แบบฟอร์มการบันทึกกิจกรรมจิตอาสา

งานพัฒนาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
1. ขั้นตอนการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา
2. คู่มือนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
3. คู่มือนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)
4.ประกาศมาตรการดำเนินการกับนักศึกษาที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบ

งานกีฬา
1.แบบส่งรายชื่อนักกีฬา
2.ใบสมัครประกวด HEC.RMUTP Contest
3.ระเบียบการแข่งขันกีฬาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

งานวิชาทหาร
1.วท.1คำร้องเข้ารับการฝึกวิชาทหาร
2.วท.2รายงานตัวนศทปี2-5
3.วท.3คำร้องรอรับสิทธิ์นศท
4.วท.4คำร้องนำปลด 
5.วท.5คำร้องผ่อนผันทหาร
6.ขอแจ้งยืนยันไม่ประสงค์ผ่อนผันฯ2566 
7.แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์-นศท.
8.ใบ รด.1