งานพัฒนาวินัย คุณธรรม เเละจริยธรรม

โครงการภายใต้งานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม

  1. โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมตามนโยบาย 3D