งานศิลปวัฒนธรรม

 

โครงการภายใต้งานศิลปวัฒนธรรม

  1. กิจกรรม “คหกรรมศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม ใส่บาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา
  2. กิจกรรม “คหกรรมศาสตร์ น้อมนำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา”
  3. กิจกรรมคหกรรมศาสตร์สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
  4. กิจกรรมเผยแพร่คลังความรู้ด้านคหกรรมศาสตร์เชิงศิลปวัฒนธรรม
  5. โครงการ 1 เมษา สถาปนาโชติเวช ช่อราชาวดีคืนถิ่น สืบสานประเพณีสงกรานต์
  6. โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช