งานสโมสรเเละกิจกรรมนักศึกษา

โครงการภายใต้งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา

  1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้าน Digital Universith
  2. กิจกรรมวันแรกพบ Chotivet Frist Day
  3. กิจกรรมไหว้ครูบายศรีสู่ขวัญ “โชติเวชน้อมวันทา บูชาครู”
  4. กิจกรรมโชติเวชน่ารัก คหกรรมศาสตร์น่ามอง “Big Cleaning Day”
  5. กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม
  6. กิจกรรม Goodbye Senior