รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 Learn more 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

โครงการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า ศูนย์โชติเวช “ตลาดนัดโชติเวช”

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า มทร.พระนคร และผู้สนใจเข้าร่วมฯ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้า ศูนย์โชติเวช โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดโครงการดังกล่าว หรือเรียกอีกชื่อว่า “ตลาดนัดโชติเวช”
1. เปิดตลาด ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เริ่มวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป (เฉพาะวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี)
2. ช่องทางออนไลน์สามารถช้อปปิ้งกันได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊ก ตลาดนัดโชติเวช สามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยสแกนคิวร์อาร์โค้ชในป้ายประชาสัมพันธ์ หรือได้ดังลิ้งที่ได้แนบมานี้ จะเริ่มทำการขายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 💎 มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของตลาดเพื่อทำให้ตลาดคึกคักตลอด 24 ชั่วโมง
พ่อค้า-แม่ค้า สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสในการค้าได้ที่กลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ซื้อ

การตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562

ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทุกท่าน ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
1. บัณฑิตตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ที่ http://job.rmutp.ac.th
2. ผู้จ้างตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (เฉพาะบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระหลังจากสำเร็จการศึกษา) ที่ http://job.rmutp.ac.th/employer
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6964
หากพบปัญหาการกรอกข้อมูล โทรศัพท์ 02-665-3777 ต่อ 6764 หรืออีเมล software@rmutp.ac.th

โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ของทุกวัน ผ่านช่องทาง Youtube ฝ่ายกิจการนักศึกษา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

โดยปฏิบัติดังนี้
1. นักศึกษากดติดตาม และกดกระดิ่ง เพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาทางช่องทาง Youtube พิมพ์ค้นหา ช่องฝ่ายกิจการนักศึกษา เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2. รับชมวิดีโอทั้ง 7… Continue reading

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนค

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 33 
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซ้อมย่อยคณะ
วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562
เวลา 07.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
***รายงานตัวพร้อมส่งใบประเมินภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจขอบนายจ้าง เวลา 07.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา

ซ้อมย่อยรวมมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า)
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น… Continue reading

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วันที่ 17 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมระหว่างนักศึกษาและผู้ปกครอง
ลงทะเบียเวลา 07.00 – 07.30 น.
ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศูนย์โชติเวช
***การแต่งกาย: แต่งกายชุดจากสถาบันเดิม

วันที่ 18 มิถุนายน 2562
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ D-Hall ศูนย์เทเวศร์

วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2562
ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่… Continue reading

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่งานแนะแนวฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรงานแนะแนวมืออาชีพ จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากรงานแนะแนว และบุคลากรงานกิจการนักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการให้คำปรึกษา พัฒนาความรู้ความสามารถ และฝึกทักษะการให้คำปรึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์เทเวศร์ และ การ์เดนซีวิวรีสอร์ท อำเภอนาเกลือ จังหวัดชลบุรี

 

แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ และกรอกข้อมูลศิษย์เก่า

 

แจ้งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

1.ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตผ่านระบบออนไลน์ของมทร.พระนคร ที่ http://job.rmutp.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2561 พร้อมพิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม และแจ้งให้บัณฑิตจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวมาส่งให้ยังฝ่ายกิจการนักศึกษาในวันซ้อมย่อยของคณะ 17 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้มีเอกสารใบยืนยันการตอบแบบสอบถามทั้งหมด 2 ฉบับ คือ
1.1 ใบยืนยันการตอบแบบสอยถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต http://job.rmutp.ac.th
1.2 ใบยืนยันการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน (สำหรับบัณฑิตที่มีงานทำแล้ว) http://job.rmutp.ac.th/employer

2.กรอกข้อมูลศิษย์เก่า ที่ https://goo.gl/forms/HVuzSMYVFk6K2ikv1หรือแสกน… Continue reading

ตุลาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031