รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต  อุปฐาก

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 Learn more 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์) คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

โครงการปฐมนิเทศพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์)
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร
ระหว่างวันที่ 18 – 20 มิถุนายน 2564

จัดโดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผลิตสื่อโดย งานสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหาร

มีขั้นตอนดังนี้
1. นักศึกษาเข้าสู่หน้าของ Google Forms ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/6vwfQP7H7XU54WR89
2. กรอกอีเมลล์ของมหาวิทยาลัย (สามารถดูอีเมลล์ของตนเองได้ที่ Application RMUTP Study Life หรือระบบบริการการศึกษา)
3. กรอก ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา (โดยรหัสนักศึกษาจะต้องมีขีดก่อนเลขตัวสุดท้าย ตัวอย่างเช่น 126470707501-5)
4.… Continue reading

เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนวันเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง

📣👨🏻‍🎓🧑🏻‍🎓ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 – 11 มีนาคม 2565 รวม 5 วัน

📣👨🏻‍🎓🧑🏻‍🎓ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 21 – 24 มีนาคม 2565 รวม 4 วัน

📍ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี

ขอแจ้งยกเลิกการจัดทำหนังสือทำเนียบบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศจากฝ่ายกิจการนักศึกษา

ขอแจ้งยกเลิกการจัดทำหนังสือทำเนียบบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 โดยทางฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการคืนเงินค่าจัดทำหนังสือทำเนียบบัณฑิต ไปยังสาขาวิชาเพื่อดำเนินการคืนไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ต่อไป ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จะดำเนินการนำข้อมูลบันทึกในข้อมูลศิษย์เก่า http://sef.hec.rmutp.ac.th/

ที่มา. งานแนะแนวการศึกาาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา

คหกรรมศาสตร์… ออกแนะแนวเชิงรุก ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครนักศึกษาใหม่
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) เมื่อ 29 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
ในการนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และงานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัยออกแนะแนวเชิงรุก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ

ชมภาพเพิ่มเติม…คลิก

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

คหกรรมศาสตร์…ออกแนะแนวโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ 28 และ 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี ในการนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย ออกแนะแนวเชิงรุก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ
ชมภาพเพิ่มเติม
ครั้งที่ 1 … คลิก
ครั้งที่ 2 … คลิก

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ออกแนะแนวการศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ณ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ณัฐชยา เปียแก้ว และอาจารย์ไตรถิกา พิชิตเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวในการเข้าศึกษาต่อ และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม…คลิก

ออกแนะแนวการศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียน
สารสาสน์วิเทศรังสิต โดยมี อาจาย์สุธิดา กิจจาวรสเถียร หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ แล้วเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เพื่อเตรียมตัวในการเข้าศึกษาต่อ และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

คหกรรมศาสตร์…จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อ 20 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ในการนี้ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ออกแนะแนวเชิงรุก ในการสร้างความรู้และความเข้าใจในการศึกษาต่อ

ลงทะเบียนจองพื้นที่ ตลาดนัดโชติเวช

ลงทะเบียนจองพื้นที่ ตลาดนัดโชติเวช แล้วได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
โดยจะเริ่มเปิดตลาดในทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
ตลาดเปิดขายเวลา 09.00 – 14.00 น.
ร้านค้าที่ลงทะเบียนทางคณะฯ จะดำเนินการจัดเตรียมโต๊ะหน้าขาว 1 ตัว และเก้าอี้ 1 ตัว
ขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนให้ครบถ้วนที่ https://forms.gle/EeifsJRzCcVP4YAq8
2. รออีเมลล์ยืนยันการจองภายใน 7 วันทำการ
หมายเหตุ: ในกรณียกเลิกการลงทะเบียนจะต้องดำเนินการแจ้งล่วงหน้า 1 สัปดาห์ ถ้าไม่ดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะตัดสิทธิ์ในการจองพื้นที่ ในรอบถัดไป
สำหรับการลงทะเบียนในรอบที่ 1 จะเปิดให้ลงทะเบียนขายของสำหรับตลาดที่จะเปิดในวันที่… Continue reading

โครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 (โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์)

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินโครงการแนะแนวเชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โดยมีอาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสถียร หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เข้าร่วมแนะแนวเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นการประชาสัมพันธ์คณะ และมหาวิทยาลัย
ตุลาคม 2021
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031